Canviar d’hàbits és possible

Qui no s’ha proposat alguna vegada modificar un mal hàbit, o aconseguir-nealgun de beneficiós com ara fer esport? Quan comença l’any o després de lesvacances és habitual sentir molta gentque es planteja este tipus de reptes.

coneix-te

8 gener 2019

Compartix

Cambiar de hábitos, es posible

Deixar de fumar, fer més exercici o fer una dieta mésequilibrada són exemples clàssics de bons propòsitsque se solen començar amb moltes ganes, però que, lamajoria de vegades, no arriben a consolidar-se.

Els hàbits són pautes apreses per repetició, que automatitzenla conducta i deixen petjada en el cervell. Són un dels gransrecursos de la nostra intel·ligència, ja que fan el cervell méseficient.

La repetició de certes conductes afavorix que el cervellconvertisca estes accions en rutines, que es porten a termeamb un nivell d’atenció baix, i que d’esta manera es puguenatendre simultàniament altres tasques més complexes o noves.És així com podem contestar a una telefonada al mateix tempsque ens vestim.

Un percentatge important de la conducta diària, el constituïxenels hàbits. Estos comportaments repetits són importants, jaque tenen influència en la formació de la personalitat, els valorsi les creences personals.

Molts d’estos hàbits els hem adquirit des de la infància, demanera una miqueta inconscient, però, a mesura que complimanys, anem prenent el control sobre la conducta i podem decidirsobre el canvi.

¿Per què costa tantcanviar d’hàbits?

La realitat és que no n’hi ha prou de tindre un propòsit fermper a aconseguir un canvi durador en el comportament. Lesneurociències, com ara la psicologia, s’han ocupat tant de comes generen els hàbits com de la manera de modificar-los.

La formació psicològica d’hàbits és coneguda com la regla deles 3 R, perquè hi ha tres elements que integren este patró deconducta:

  • Recordatori: és l’estímul o senyal que dispara elcomportament.
  • Rutina: l’acció en si.
  • Recompensa: el reforçador o benefici obtingut desprésd’esta acció.

Quan este patró es repetix, el senyal recordatori i larecompensa se superposen i produïxen un desig i unaexpectació potent, i això dona molta força a l’hàbit (Schultz,2006).

Conéixer este funcionament és essencial per a poder modificarqualsevol hàbit. La nova conducta que volem instal·lar ha deproporcionar un nivell de recompensa similar per a tindrepossibilitats de continuïtat.

Per exemple, si l’objectiu és reduir el temps que passemveient televisió i volem invertir-lo fent exercici, serà necessariidentificar el senyal “moment d’arribar del treball” i incorporarla nova acció, per exemple posar-se les sabatilles en comptesd’anar al sofà. Igualment, caldrà incorporar un elementrecompensa “fer esport amb amics” que provoque el mateixnivell de reforç o de benefici.

Molts hàbits poc saludables es mantenen pel nivell de plaer queprovoquen a curt termini. També és freqüent fracassar quanintentem canviar conductes-hàbit per proposar-nos objectiusmassa ambiciosos o per intentar canviar moltes coses alhora. 

Passos per a canviar un mal hàb

El primer que hem de fer és tindre un objectiu clar i convertir-loen un pla d’acció. Per a fer-ho convé seguir els passos següents:

1) Ser conscients del que volem canviar i per què.

2) Connectar el nou hàbit amb els valors i les metespersonals.

3) Programar xicotets passos.

4) Ser disciplinat: practicar, practicar i practicar.

5) Valorar positivament qualsevol progrés.

Tipus d’hàbits (Marina, 2010)

COGNITIVOS

Són representacions mentals sobre el món i sobrela manera decomportar-nosen diferents situacions: creences, rols, models.

DE PENSAMIENTO

Són les destreses del pensament per a elaborar conceptes, classificar i establir relacions, generar alternatives, resoldre problemes i prendre decisions

EMOCIONALES

Són els que determinen les conductes de tipus afectiu: vitalitat, sociabilitat, capacitat per a disfrutar de les coses bones i de suportar les roïnes, resiliència

EJECUTIVOS

Influïxen en l’inici i el manteniment de l’acció, en la planificació i l’organització de metes, en la direcció de l’atenció, i en la flexibilitat o la capacitat per a canviar d’estratègia mental.

ÉTICOS

Són hàbits operatius que ens inclinen a l’acció, independentment de creences religioses o ideològiques: la prudència, la fortalesa, la justícia, la solidaritat, la temprança..

MOTORES

Són els que estan vinculats a l’organisme, al cos, i inclouen les habilitats físiques.

Greixos