Custòdia compartida del gos després del divorci

Les mascotes ja no són coses. La nova Llei regula la custòdia de les mascotes en cas de separacióo divorci. Amb la reforma que ara s'ha plantejat, s'aconseguix donar resposta a la pregunta de qui es queda la mascota en estes situacions.

mascotes

Compartix

¿Quién se queda con la mascota?
¿Quién se queda con la mascota?


La lluita pels drets dels animals està cada dia mésestesa en la societat espanyola. Tant, que fins i tot ha fet impacte en elspartits polítics. De fet, tots els grups parlamentaris al Congrés estan d’acordque els animals deixen de ser coses i se’ls considere éssers sentents. 

L’última iniciativa duta a terme amb este objectiu,al desembre del 2017, ha sigut l’aprovació al Congrés de la reforma del CodiCivil, la Llei Hipotecària i la Llei d’Enjudiciament Civil, perquè els animalssiguen considerats com a éssers vius dotats de sensibilitat i, per tant,subjectes de dret.

Quins drets tindran els animals amb la reforma? 

1.       En la pràctica, amb la reforma que ara s’ha plantejat, s’aconseguixen mesures com ara que en cas de divorci, separació o nul·litat matrimonial, en el destí de les mascotes prevalga l’interés familiar i el benestar de l’animal. De fet, entra aconsiderar-se com a possibilitat la custòdia compartida per a repartir el temps de disfrutament de l’animal.

2.       Altres de les mesures que s’aconseguiran són que els animals de companyia no puguen ser embargats als seus propietaris davant d’impagaments de rendes o que les mascotes no entren en el pacte d’extensió de la hipoteca. 

3.       A més, també es proposa incloure com a béns immobles vivers, colomars, granges o ruscos, entre altres hàbitats animals, sempre que el propietari els haja col·locat o els conserve amb l’objectiu de mantindre’ls units a la finca i que en formen part d’una manera permanent.


¿Quién se queda con la mascota?
¿Quién se queda con la mascota?

Assoliments:

- Els animals deixende ser considerats coses.

- Els animals sónconsiderats éssers vius dotats de sensibilitat.

- En cas de separacióo divorci, en el destí de les mascotes prevaldrà l’interés dels membres de lafamília i del benestar de l’animal: “es pot preveure el repartiment dels tempsde disfrutament si fóra necessari”.

- Els animals decompanyia no poden ser embargats als seus propietaris davant d’impagaments derendes.

- Les mascotes noentraran en el pacte d’extensió de la hipoteca.

- S’hi inclouen com abéns immobles vivers, colomars, granges o ruscos, entre altres hàbitats animals.


Encara que estes mesures no són suficients, ja queesta reforma encara no recull disposicions testamentàries i de donacions quetinguen en compte la cura de l’animal, la veritat és que els animals ja comencen a tindre drets.

L’aprovació de la reforma, que es troba actualmenten tràmit d’esmenes i que serà aprovada de forma definitiva els pròxims mesos,donarà lloc a un canvi històric en la concepció jurídica dels animals. 

L’Observatori de Justícia i Defensa Animal ha posaten marxa la iniciativa #AnimalesNoSonCosas mitjançant la qual arrepleguen firmes per a donar suport a este nou marc legal.