Inteligències múltiples, què són?

Les diferències individuals en el rendiment

coneix-te

20 novembre 2018

Compartix

La intel·ligència humana ha suscitat sempre molt d’interés,el seu estudi s’ha orientat tant a oferir un concepte general que la definiscacom a la forma d’avaluar-la i de mesurar-la. 

 

En l’actualitat ja se sap que la intel·ligència noés només un conjunt de coneixements ni una habilitat acadèmica particular, sinóque es tracta d’una capacitat mental que permet comprendre i respondreadequadament a les situacions que es viuen. 

 

També se sap que no n’hi ha prou de tindre uncoeficient intel·lectual elevat per a triomfar en la vida, encara que un nivellalt és un gran avantatge. La majoria de les persones se situen al voltant delpunt mitjà (CI=100) i només unes poques tenen una capacitat intel·lectual alta obaixa.

 

El psicòleg Howard Gardner, als anys huitanta, varevolucionar este camp amb la seua Teoria de les Intel·ligències Múltiples. Vareivindicar que les persones posseïxen intel·ligències múltiples i és moltimportant reconéixer-les i combinar-les intel·ligentment, ja que oferiran lamillor oportunitat per a resoldre els problemes que se li presenten (Gardner,2006).

 

Este autor va definir huit intel·ligències que tenentots els éssers humans: la lingüística-verbal, la logicomatemàtica, l’espacial,la musical, la cinestèsica-corporal, la interpersonal, la intrapersonal, i la naturalista. Estes intel·ligències interactuen entre si i treballen juntes de maneracomplexa.


Inteligencias múltiples

Per a Gardner, cada persona té una manera diferent d’aprendrei de procedir, i pot arribar a desenvolupar totes les intel·ligències fins a unnivell adequat de competència. Per tant, a l’escola i a casa s’han d’estimulartotes les habilitats, no centrar-se únicament en les intel·ligències logicomatemàticai lingüística com s’ha fet tradicionalment.

 

Esta teoria està molt allunyada del vell concepte  d’intel·ligènciacom a factor únic; s’ha recorregut un camí llarg, però encara hui dia continuensense resposta moltes preguntes sobre este tema. 

 

L’American PsychologicalAssociation ha plantejat alguns reptes per a este segle XXI. Delimitar lainfluència genètica i ambiental en el desenvolupament de la intel·ligència, elpaper de la nutrició i els aspectes crítics de l’escolarització són algunsexemples d’estos reptes. Tots formen part de la tasca investigadora que escontinua duent a terme hui en dia des de la neurociència i la psicobiologia.


LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

1. LINGÜÍSTICAS

DEFINICIÓ

Ésla capacitat per a manejar i estructurar els significats i les funcions de lesparaules i del llenguatge (Bisquerra 2008, Gardner 1983).

EDAT DESENVOLUPAMENT

Es desenvolupa des del naixement fins a l’edat de 10 anys.


2. LOGICOMATEMÀTICA


DEFINICIÓ

Ésla capacitat de manejar els números i el raonament lògic. Implica càlculsmatemàtics, pensament lògic, resolució de problemes, raonament deductiu iinductiu i la relació entre patrons i relacions (Bisquerra 2008, García-García2005).

EDAT DESENVOLUPAMENTPrincipalment es desenvolupa des dels 12 mesos fins als 10 anys.


3. ESPACIAL

DEFINICIÓ

Ésla capacitat per a percebre i crear imatges, per a transformar les percepcions,imaginar moviment i percebre les direccions en l’espai concret i en l’abstracte(Gardner 1983).

EDAT DESENVOLUPAMENT


Es desenvolupa dels 5 als 10 anys.


4. MUSICAL

DEFINICIÓ

Ésla capacitat per a percebre, discriminar, transformar i expressar les formesmusicals, sensibilitat al ritme, al to, al timbre, a lafreqüència i a la melodia, i aïllar sons en agrupaments musicals. (Fodor,García Castellón i Morán 2009).

EDAT DESENVOLUPAMENTEs desenvolupa entre els 3 i els 10 anys principalment.5. CINESTÈSICA-CORPORAL

DEFINICIÓ

És l’habilitat per a utilitzar el propi cos per a expressar una emoció (dansa),per a competir en un joc (esport), per a crear un nou producte, constituintalgunes característiques cognitives d’ús corporal. (Gardner 1993).

EDAT DESENVOLUPAMENTEs desenvolupa des del naixement fins als 5 o 6 anys principalment.6. INTERPERSONAL

DEFINICIÓ

Ésla capacitat de percebre i comprendre altres persones, descobrir els seusimpulsos i sentir empatia, responent adequadament als estats d’ànim,temperaments, motivacions i desitjos dels altres. (Bisquerra 2008, Gardner 1999, Ferrándiz 1999).

EDAT DESENVOLUPAMENTEs desenvolupa des del naixement fins a la pubertat.7. INTRAPERSONAL

DEFINICIÓ

És la capacitat per a accedir als propis sentiments i destriar les emocionsíntimes, pensant sobre els processos de pensament. Implica conéixer elsaspectes interns del jo, els sentiments i l’ampli rang d’emocions, l’autoreflexiói la intuïció. (Castro 2000, Gardner 1983).

EDAT DESENVOLUPAMENTEs desenvolupa des del naixement fins a la pubertat.


8. NATURALISTA

DEFINICIÓ

Suposa utilitzar amb mestratge habilitats referides a l’observació, el plantejament i lacomprovació d’hipòtesis en relació amb el món i els fenòmens naturals.(Armstrong 1994, Castro 2000, García-García 2005, Gardner 1998)

EDAT DESENVOLUPAMENTEs desenvolupa des del naixement.